ECKARTS NOTES. Click here to read more and order!

Eckart J. Wintzen (Life Story)

-switch to Dutch-

was born in Dutch fisherman's village Scheveningen,

almost while his mother was taking a stroll along the beach

went to the Gymnasium Haganum where he obtained his beta (science) diploma,

but never with such high marks as his brother

studied math and physics at Leiden University for a few years,

well, let's keep it at that he led a student life

worked for ten years in computerization (which was still in its infancy back then) for multinationals at home and abroad,

such as the then new-born Philips Computer Industrie and European Space Research

established the Dutch daughter of American General Telephone in 1973,

its information systems branch, that is

took over the company in 1976 through a management buy-out,

if you call paying ten Dutch guilders for a loss-making business with a staff of twelve a management buy-out!

renamed it BSO,

Bureau voor Systeem Ontwikkeling (Systems Development Company) no hardware, only soft: customization was going to be the future

let it grow by cell division,

the moment the 51st staff member entered the young software house, the group split into two: one cell serviced one half of the market area and the other the other half and so on, the idea being that you work best with people you know and also that having the opportunity to take responsibility is the best motor for enthusiasm and quality

had a daughter,

the most wonderful thing life ever gave him

became known as an unconventional thinker and visionary,

he's a businessman that looks like a hippie, takes more than a passing interest in the environment, wants to put technology at the service of inter-human warmth and calls for new taxes. Pretty rare for a businessman, hey?

was given a present by the BSO staff at the company's 15th anniversary: The Home Foundation,

to pursue the introduction of new rules-of-the-game to create a truly sustainable economy that does not only make the consumer happy. but the planet as well

resigned in 1996 just after his BSO/Origin, with a staff of 6,000, and offices in 75 cities in 21 countries, merged with Philips C&P (computer department) into a 10,000 man company,

he had already quit Philips once before in 1969, plus: he would finally have the time for all those other things he was interested in

started Ex'tent,

a management/investment company that participates (or has participated) in a wide range of enterprises such as Ex'pression College for Digital Arts (the place to be if you want to become one of the world's best multimedia artists), Ben & Jerry's (the warmest ice cream in The Netherlands), Advanced Immuni T Inc. (research into a medicine that can remedy failures of the immune system), Ex'ovision (a new generation of video communication systems), Greenwheels (alternative car usage) and Infocaster (an electronic peer controlled news system)

is the originator of the VET,

it is not the value added by people that should be taxed after all, putting high premiums on people's heads leads straight to unemployment but the value extracted from Gaia. Therefore: Value Extracted Tax, VET instead of VAT, which will boost labor participation and reduce the consumption of our natural resources

wrote a book (sorry, not yet available in English) about his management style, including his cell philosophy,

"writing is painful" he says, that's why it took him so long to finally put down his management ideas on paper

participated in several boards,

for example Kibiba, Carbon Disclosure Project, The Gorilla Organization and het Museum voor Kinderen (the Children's Museum)

as he believed in an economy moving electrons rather than atoms, he was a great activist for "fiber to the home" broadband infrastructures,

he was in favor of Holland being at the forefront of distribution, but a leading role for Holland is to be found in cyberspace, not in the air or on the road


 -naar de Engelse versie-

werd geboren op 19 april 1939 in de Keizerstraat in Scheveningen,

bijna terwijl zijn moeder nog een wandelingetje maakte langs het strand

ging naar het Gymnasium Haganum waar hij zijn bèta-eindexamen haalde,

maar nooit met zulke hoge cijfers als zijn broer

studeerde een paar jaar wis- en natuurkunde in Leiden,

nou ja studeren, het was vooral een echt studentenleven leiden

werkte tien jaar in de (toen nog in de kinderschoenen staande) automatisering bij multinationals in binnen- en buitenland,

zoals de toen pasgeboren Philips Computer Industrie en het ESA (European Space Agency)

richtte in 1973 het Nederlandse dochterbedrijf op van het Amerikaanse General Telephone,

althans, de information systems-tak daarvan

nam het bedrijf in 1976 over via een management buy-out,

wel een heel groot woord voor de overname van een verlieslatend bedrijfje van 12 man: voor een tientje!

noemde het BSO,

Bureau voor Systeem Ontwikkeling: geen hardware, alleen het zachte: maatwerk, dat zou de toekomst zijn

liet het groeien volgens de celdeling,

toen de 51e medewerker binnenkwam, splitste het jonge softwarehuisje zich in tweeën: de ene cel bediende de ene helft van de markt, de andere nam de andere helft – dit vanuit de gedachte dat je het beste werkt met mensen die je kent en dat eigen verantwoordelijkheid de belangrijkste motor van enthousiasme en kwaliteit is. (zie voor meer over deze management filosofie: het boek "Eckart's Notes"

kreeg een dochter,

het mooiste wat hem in het leven is toegevallen

werd bekend als onconventioneel denker en visionair,

een ondernemer die eruit ziet als een hippie, meer dan zomaar begaan is met het milieu, technologie wil inzetten voor het behoud van intermenselijke warmte en om nieuwe belastingen vraagt – dat zie je niet zo vaak

kreeg bij het 15-jarig bestaan van BSO van de medewerkers de stichting The Home Foundation cadeau,

een stichting met als doel: de verwezenlijking van een duurzame economie, waar niet alleen de consument maar ook Gaia blij van wordt

nam in 1996 afscheid toen BSO/Origin met haar 6.000 medewerkers en kantoren in 75 steden in 21 landen fuseerde met Philips C & P (de automatiseringsafdeling) tot het 10.000 koppen tellende Origin,

bij Philips had hij in 1969 al ontslag genomen en bovendien: eindelijk had hij dan tijd voor al die andere dingen die hem ook interesseerden

begon Ex'tent,

een management/investment-bedrijf dat participaties heeft (gehad) in uiteenlopende bedrijven als Ex'pression Center for New Media (the place to be als je een van 's werelds beste multimedia-artiesten wilt worden), Ben & Jerry's (het warmste ijs van Nederland), Advanced Immuni T Inc. (research naar een geneesmiddel dat storingen in het immuunsysteem kan tegengaan), Ex'ovision (een nieuwe generatie videocommunicatiesystemen), Greenwheels (alternatief autogebruik) en Infocaster (een elektronisch peer-to-peer-gecontroleerd nieuwssysteem).

is geestelijk vader van de B.O.W.

niet de door mensen toegevoegde waarde moet je belasten, immers, van die hoge premies op mensen krijg je vanzelf werkeloosheid – maar de aan Gaia onttrokken waarde; daarom: Belasting Onttrokken Waarde, ofwel BOW in plaats van BTW, waardoor de arbeidsparticipatie zal stijgen en het verbruik van grondstoffen zal dalen

schreef een boek over zijn managementstijl, inclusief zijn celdelingfilosofie,

"Schrijven doet pijn", zegt hij, en dat is waarom het zo lang geduurd heeft voordat hij zijn ideeën over management op papier heeft gekregen

zat in diverse boards,

zoals bijvoorbeeld Kibiba, Carbon Disclosure Project, The Gorilla Organization en het Museum voor Kinderen

en omdat hij geloofde in een economie die elektronen beweegt in plaats van atomen, was hij een groot activist voor fiber to the home (een supersnelle internetverbinding voor iedereen, dus)

hij was helemaal voor Nederland Distributieland, maar dan moet een leidende rol voor Nederland toch echt gezocht worden in cyberspace in plaats van in de lucht en over de weg.